Skills
Search

* หมายเหตุ : ท่านสามารถแก้ไขหรือเพิ่มข้อมูล Attribute เองได้ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อ เข้าสู่ระบบ

415 Skills

Corpse Tower
Circle 2

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท เงื่อนไข
Corpse Tower 5 Necromancer Normal Magic Attack ไม่มี
คำอธิบายสกิล
สร้างป้อมจากซากศพ โจมตีใส่ศัตรู
Raise Dead
Circle 2

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท เงื่อนไข
Raise Dead 5 Necromancer Normal Magic Attack ไม่มี
คำอธิบายสกิล
เรียกทหารโครงกระดูกออกมา เพื่อต่อสู้
Disinter
Circle 2

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท เงื่อนไข
Disinter 1 Necromancer Normal Magic Attack ไม่มี
คำอธิบายสกิล
นำซากศพโจมตีใส่ศัตรูที่อยู่ตรงหน้า
Dirty Pole
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท เงื่อนไข
Dirty Pole 10 Necromancer Normal Melee Attack ไม่มี
คำอธิบายสกิล
สร้างกำแพงจากซากศพ ศัตรูที่เข้ามาใกล้กำแพงจะทำให้ติดสถานะ "Decoy"
Flesh Hoop
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท เงื่อนไข
Flesh Hoop 10 Necromancer Normal Magic Attack ไม่มี
คำอธิบายสกิล
เรียกซากศพมาล้อมรอบตัวละครพร้อมทั้งโจมตีศัตรูที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
Frost Pillar
Circle 3

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท เงื่อนไข
Frost Pillar 5 Cryomancer Ice Magic ไม่มี
คำอธิบายสกิล
เรียกผลึกต้นไม้ขึ้นมา ต้นไม้จะดูดศัตรูที่อยู่รอบๆ และทำการแช่แช็งศัตรู ระยะเวลาหนึ่ง
Rune of Protection
Circle 1
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท เงื่อนไข
Rune of Protection 5 Rune Caster Holy Buff ไม่มี
คำอธิบายสกิล
เพิ่มการต้านทานสถานะผิดปกติให้คุณและสมาชิกในปาตี้
Rune of Justice
Circle 1
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท เงื่อนไข
Rune of Justice 15 Rune Caster Holy Magic ไม่มี
คำอธิบายสกิล
สร้างพลังแห่ง Rune of Justice โจมตีศัตรูเป็นเส้นตรง
Rune of Giants
Circle 1
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท เงื่อนไข
Rune of Giants 15 Rune Caster Normal Buff ไม่มี
คำอธิบายสกิล
สร้างวงแหวนเวทย์ ซึ่งสามารถทำให้คุณและสมาชิกในปาตี้ตัวใหญ่ขึ้น ผู้เล่นที่ตัวใหญ่ขึ้นจะถูกนับเป็น Large-type และ HP Def จะเพิ่มขึ้น
Rune of Ice
Circle 1
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท เงื่อนไข
Rune of Ice 15 Rune Caster Ice Buff ไม่มี
คำอธิบายสกิล
คุณและสมาชิกในปาร์ตี้ใช้สกิลประเภทน้ำแข็งจะรุนแรงขึ้น ภายในระยะเวลาของสกิล