Skill : Enchant Lightning
Enchant Lightning
Circle 1
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด ธาตุ ประเภท เงื่อนไข
Enchant Lightning 5 Lighting Buff ไม่มี
คำอธิบายสกิล
เพื่มพลังโจมตีประเภท Lightning Property Attack ให้กับสมาชิกในทีม

Enchanter
Level Description CD SP
1 Lightning Property Attack: +160 ระยะเวลา 70 วินาที 85 244
2 Lightning Property Attack: +220 ระยะเวลา 80 วินาที 85 274
3 Lightning Property Attack: +280 ระยะเวลา 90 วินาที 85 304
4 Lightning Property Attack: +340 ระยะเวลา 100 วินาที 85 334
5 Lightning Property Attack: +400 ระยะเวลา 110 วินาที 85 364