Skill : Mijin no Jutsu
Mijin no Jutsu
Circle 1
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด ธาตุ ประเภท เงื่อนไข
Mijin no Jutsu 5 Normal Melee Attack ไม่มี
คำอธิบายสกิล
Attack enemies in the area nearby by exploding the gunpowder you have. Using this technique will also damage you and might cause incapability of combat if your HP is too low.

Shinobi
  Skill Attribute
Mijin no Jutsu: Enhance
Mijin no Jutsu
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Mijin no Jutsu: Enhance 100 Mijin no Jutsu
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล [Mijin no Jutsu] 1% ต่อเลเวล Attribute
Mijin no Jutsu: Stealth
Mijin no Jutsu
Stealth
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Mijin no Jutsu: Stealth 3 Mijin no Jutsu เพิ่มการใช้ SP + 30
คำอธิบายสกิล
ตัวละครจะซ่อนตัวเป็นเวลา 5 วินาที เมื่อใช้สกิล [Mijin no Jutsu] และเพิ่มขึ้นอีก 1.5 วินาที ต่อเลเวล Attribute ตั้งแต่เลเวล 2 ขึ้นไป
Level Description CD SP
1 พลังโจมตี 2403
ใช้ HP 6500 และ 5 Ninjutsu Bombs
50 74
2 พลังโจมตี 3005
ใช้ HP 6000 และ 5 Ninjutsu Bombs
50 83
3 พลังโจมตี 3607
ใช้ HP 5500 และ 5 Ninjutsu Bombs
50 92
4 พลังโจมตี 4210
ใช้ HP 5000 และ 5 Ninjutsu Bombs
50 101
5 พลังโจมตี 4812
ใช้ HP 4500 และ 5 Ninjutsu Bombs
50 110