Skill : Bunshin no Jutsu
Bunshin no Jutsu
Circle 1
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด ธาตุ ประเภท เงื่อนไข
Bunshin no Jutsu 5 Normal Melee Attack ไม่มี
คำอธิบายสกิล
Creates clones of yourself. The clones will act along as a main body and skills can be used along with your clones. The HP of your clones is determined by your DEX.

Shinobi
  Skill Attribute
Bunshin no Jutsu: Decreased Damage
Bunshin no Jutsu
Decreased Damage
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Bunshin no Jutsu: Decreased Damage 5 Bunshin no Jutsu เพิ่มการใช้ SP + 10
คำอธิบายสกิล
ลดความเสียหายลง 4% ต่อเลเวล Attribute เมื่อใช้สกิล [Bunshin no Jutsu].
Bunshin no Jutsu: Endurance
Bunshin no Jutsu
Endurance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Bunshin no Jutsu: Endurance 4 Bunshin no Jutsu เพิ่มการใช้ SP + 8
คำอธิบายสกิล
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟู Stamina เมื่อใช้สกิล [Bunshin no Jutsu] ระยะเวลา 0.05 วินาทีต่อเลเวล Attribute
Level Description CD SP
1 ระยะเวลา 16 วินาที
เรียกร่างเงามา 1 ตัว
เพิ่มพลังโจมตี x1
49 80
2 ระยะเวลา 17 วินาที
เรียกร่างเงามา 2 ตัว
เพิ่มพลังโจมตี x2
49 92
3 ระยะเวลา 18 วินาที
เรียกร่างเงามา 3 ตัว
เพิ่มพลังโจมตี x3
49 104
4 ระยะเวลา 19 วินาที
เรียกร่างเงามา 4 ตัว
เพิ่มพลังโจมตี x4
49 116
5 ระยะเวลา 20 วินาที
เรียกร่างเงามา 5 ตัว
เพิ่มพลังโจมตี x5
49 128