Skill : Mastema
Mastema
Circle 1
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด ธาตุ ประเภท เงื่อนไข
Mastema 10 Dark Magic Buff ไม่มี
คำอธิบายสกิล
เรียก [Mastema] ขึ้นมาโจมตีในพื้นที่ที่กำหนด ศัตรูที่โดนจะถูกเปลี่ยนเป็นชนิด Devil และเปลี่ยนเป้าหมายหันมาโจมตีผู้ร่าย

Warlock

  Skill Attribute
Mastema: Enhance
Mastema
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Mastema: Enhance 100 Mastema
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีเมื่อใช้สกิล [Mastema] 0.5% ต่อหน่วย
Mastema: Reduced Threat
Mastema
Reduced Threat
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Mastema: Reduced Threat 10 Mastema เพิ่มอัตราการใช้ SP 10%
คำอธิบายสกิล
ลดความก้าวร้าวของศัตรูที่โดนโจมตีด้วยสกิล [Mastema] เพิ่มขึ้น 1% ต่อหน่วย
Mastema: Phantom Pain
Mastema
Phantom Pain
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Mastema: Phantom Pain 5 Mastema เพิ่มอัตราการใช้ SP 10%
คำอธิบายสกิล
สกิล [Mastema] สร้างความเสียหายต่อเนื่องให้กับศัตรูและลดค่า STR, INT, SPR, DEX 10% ต่อหน่วย
Level Description CD SP
1 พลังโจมตี 1092
Brand Duration 5 วินาที
37 0
2 พลังโจมตี 1335
Brand Duration 5 วินาที
37 0
3 พลังโจมตี 1578
Brand Duration 5 วินาที
37 0
4 พลังโจมตี 1821
Brand Duration 5 วินาที
37 0
5 พลังโจมตี 2064
Brand Duration 5 วินาที
37 0
6 พลังโจมตี 2064
Brand Duration 5 วินาที
0 0
7 พลังโจมตี 2064
Brand Duration 5 วินาที
0 0
8 พลังโจมตี 2064
Brand Duration 5 วินาที
0 0
9 พลังโจมตี 2064
Brand Duration 5 วินาที
0 0
10 พลังโจมตี 2064
Brand Duration 5 วินาที
0 0