Skill : Dark Theurge
Dark Theurge
Circle 1
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด ธาตุ ประเภท เงื่อนไข
Dark Theurge 10 Dark Magic Buff ไม่มี
คำอธิบายสกิล
อัญเชิญวิญญาณขึ้นมาล้อมรอบตัว สามารถสร้างความเสียหายรอบตัวได้

Warlock

  Skill Attribute
Dark Theurge: Enhance
Dark Theurge
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Dark Theurge: Enhance 100 Dark Theurge
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังการโจมตีเมื่อใช้สกิล [Dark Theurge] 0.5% ต่อหน่วย
Dark Theurge: Blind
Dark Theurge
Blind
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Dark Theurge: Blind 5 Dark Theurge เพื่มอัตราการใช้ SP 10%
คำอธิบายสกิล
ศัตรูที่ถูกโจมตีด้วยสกิล [Dark Theurge] มีโอกาส 1% ต่อหน่วยยที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะตาบอด [Blind] เป็นเวลา 10 วินาที
Level Description CD SP
1 พลังโจมตี 607
ระยเวลา 30 วินาที
32 66
2 พลังโจมตี 760
ระยเวลา 30 วินาที
32 75
3 พลังโจมตี 913
ระยเวลา 30 วินาที
32 85
4 พลังโจมตี 1066
ระยเวลา 30 วินาที
32 94
5 พลังโจมตี 1219
ระยเวลา 30 วินาที
32 104
6 พลังโจมตี 1219
ระยเวลา 30 วินาที
32 0
7 พลังโจมตี 1219
ระยเวลา 30 วินาที
32 0
8 พลังโจมตี 1219
ระยเวลา 30 วินาที
32 0
9 พลังโจมตี 1219
ระยเวลา 30 วินาที
32 0
10 พลังโจมตี 1219
ระยเวลา 30 วินาที
32 0