Cryomancer
Cryomancer
Cryomancer

Cryomancer
Ice Bolt
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Ice Bolt 15 Cryomancer Ice Magic Attack 15 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
[เวทย์] - [น้ำแข็ง] ยิงน้ำแข็งออกไป ศัตรูที่โดนมีโอกาสติดสถานะ แช่แข็ง
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Ice Pike
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Ice Pike 15 Cryomancer Ice Magic Attack 35 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
[เวทย์] - [น้ำแข็ง] โจมตีด้วยคลื่นน้ำแข็งไปด้านหน้า ศัตรูที่โดนมีโอกาสติดสถานะ แช่แข็ง
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Ice Wall
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Ice Wall 15 Cryomancer Ice Magic Attack 65 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
สร้างกำแพงน้ำแข็งเพื่อหยุดศัตรูโดยที่มีโอกาสที่ติดแช่แข็งศัตรูที่อยุ่ใกล้เคียง
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Ice Blast
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Ice Blast 15 Cryomancer Ice Magic Attack 30 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
ทำความเสียหายให้กับศัตรูที่ติดสถานะแช่แข็งที่อยู่ด้านหน้า มีโอกาสเล็กน้อยที่จะลบสถานะแช่แข็งเมื่อศัตรูได้ความเสียหาย
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Subzero Shield
Circle 2

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Subzero Shield 10 Cryomancer Ice Magic Buff 15 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
สร้างม่านน้ำแข็งสะท้อนการโจมตี ด้วยการแช่แข็งศัตรู (ติดสถานะ Freeze)
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
Gust
Circle 2

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Gust 10 Cryomancer Ice Magic Attack 36 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
สร้างพายุหิมะพัดศัตรูไปข้างหลัง หากศัตรูติดสถานะแช่แข็ง จะยกเลิกสถานะแช่แข็งอัตโนมัติ
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
Frost Pillar
Circle 3

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Frost Pillar 5 Cryomancer Ice Magic 49 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
เรียกผลึกต้นไม้ขึ้นมา ต้นไม้จะดูดศัตรูที่อยู่รอบๆ และทำการแช่แช็งศัตรู ระยะเวลาหนึ่ง
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
Snow Rolling
Circle 3

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Snow Rolling 5 Cryomancer Ice Magic Attack 68 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
สร้าง Snowball ไล่ชนศัตรูและกลิ้งไปด้วยกัน
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
  Class Attributes

Weapon Swap
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด ประเภท Effect
Weapon Swap 1 Active
คำอธิบายสกิล
สลับการใช้งานอาวุธที่ตั้งไว้ได้
Rank 2 ขึ้นไปจึงจะเรียนได้

Cryomancer: Freeze Speciality
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด ประเภท Effect
Cryomancer: Freeze Speciality 5 Active
คำอธิบายสกิล
ศัตรูที่ถูกแช่แข็งจะได้รับความเสียหายจากธาตุสายฟ้าเพิ่มขึ้น 10% ต่อเลเวล Attribute

Shield Mastery: Enchant
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด ประเภท Effect
Shield Mastery: Enchant 5 Passive
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์และ Ice Property Resistance เท่ากับ Def 25% ของ [โล่] ต่อเวล Attribute

Rod Mastery: Ice
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด ประเภท Effect
Rod Mastery: Ice 3 Active
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตี ธาตุ [น้ำแข็ง] 3% ต่อเลเวล Attribute เมื่อถืออาวูธประเภท [Rod].
  Skill Attributes
Ice Bolt: Enhance
Ice Bolt
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Ice Bolt: Enhance 100 Ice Bolt
คำอธิบายสกิล
เพิ่มความแรงเมื่อใช้สกิล [Ice Bolt] 1% ต่อเลเวล Attribute
Ice Bolt: Chance of Freeze
Ice Bolt
Chance of Freeze
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Ice Bolt: Chance of Freeze 5 Ice Bolt เพิ่มการใช้ SP+8
คำอธิบายสกิล
เมื่อร่ายด้วยสกิล [Ice Bolt] มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะแช่แข็ง 10% ต่อเลเวล Attribute
Ice Pike: Enhance
Ice Pike
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Ice Pike: Enhance 100 Ice Pike
คำอธิบายสกิล
เพิ่มความแรงในการใช้สกิล [Ice Spike] 1% ต่อเลเวล Attribute
Ice Wall: Cryorite
Ice Wall
Cryorite
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Ice Wall: Cryorite 5 Ice Wall เพิ่ม CD 6 วินาที
คำอธิบายสกิล
มีโอกาสดรอป Cryorite 1% ต่อเลเวล Attribute เมื่อศัตรูอยู่ใกล้ [Ice Wall]
Ice Blast: Enhance
Ice Blast
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Ice Blast: Enhance 100 Ice Blast
คำอธิบายสกิล
เพิ่มความแรงเมื่อใช้สกิล [Ice Blast] 1% ต่อเลเวล Attribute
Ice Blast: Additional Damage
Ice Blast
Additional Damage
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Ice Blast: Additional Damage 10 Ice Blast เพิ่มการใช้ SP+6
คำอธิบายสกิล
เพิ่มความแรงเมื่อใช้สกิล [Ice Blast] 10 ต่อเลเวล Attribute เมื่อโจมตีใส่ประเภท Leather armor-type
Gust: Collision Damage
Gust
Collision Damage
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Gust: Collision Damage 1 Gust เพิมการใช้ SP+ 10
คำอธิบายสกิล
เมื่อพัดศัตรูไปชนกำแพงด้วยสกิล [Gust] จะสร้างความเสียหาย 50% ของ Magic Attack
Snow Rolling: Enhance
Snow Rolling
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Snow Rolling: Enhance 100 Snow Rolling
คำอธิบายสกิล
เพิ่มความแรงเมื่อใช้สกิล [Snow Rolling] 1% ต่อเลเวล Attribute
Subzero Shield: Duration
Subzero Shield
Duration
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Subzero Shield: Duration 5 Subzero Shield เพิ่ม CD+5 วินาที
คำอธิบายสกิล
เพิ่มระยะเวลาการแช่แข็งเมื่อใช้สกิล [Subzero Shield] 1 วินาที / เลเวล Attribute
Subzero Shield: Counterattack Enhance
Subzero Shield
Counterattack Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Subzero Shield: Counterattack Enhance 4 Subzero Shield เพิ่มการใช้ SP+4
คำอธิบายสกิล
When you block enemies' attacks using [Sub-Zero Shield] while equipped with a shield, there will be greater counter attack damage based on the Shield's defense. The counter attack damage will be 50% ต่อเลเวล Attribute