Mergen
Mergen
Mergen

Mergen
Spread Shot
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Spread Shot 15 Mergen Normal Misslie Attack 36 s ธนูสองมือ
คำอธิบายสกิล
TEST
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Koochaksal
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Koochaksal 15 Mergen Normal Misslie Attack 33 s ธนูสองมือ
คำอธิบายสกิล
적을 향해 정조준 하여 여러발의 화살을 발사하여, 적에게 명중시킵니다.
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Tripple Arrow
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Tripple Arrow 15 Mergen Normal Misslie Attack 30 s ธนูสองมือ
คำอธิบายสกิล
전방에 폭발하는 화살 세개를 동시에 발사합니다. 화살은 맞은 적 위치에서 폭발하여 주변 적에게도 피해를 줍니다.
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Arrow Sprinkle
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Arrow Sprinkle 15 Mergen Normal Misslie Attack 42 s ธนูสองมือ
คำอธิบายสกิล
여러발의 화살을 공중을 향해 쏴서 지정된 범위에 잠시 동안 화살들이 비처럼 쏟아지게 합니다. 범위 내의 적들은 떨어지는 화살에 맞을때 마다 피해를 받습니다.
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Parthian Shaft
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Parthian Shaft 15 Mergen Normal Misslie Attack 30 s ธนูสองมือ
คำอธิบายสกิล
앞으로 전진하면서 후방을 향해 활 공격을 합니다. 이동 중일 때만 사용 가능합니다.
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
  Class Attributes
  Skill Attributes