Peltasta
Peltasta
Peltasta

Peltasta
Umbo Blow
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Umbo Blow 15 Peltasta Normal Melee Attack 12 s ดาบมือเดียวและโล่
โล่
หอกและโล่
คำอธิบายสกิล
ใช้โล่ฟาดไปที่ศัตรู หากสามารถทำการ Block โจมตีก่อนหน้าจะใช้สกิลนี้ ผลพลังโจมตีของสกิลจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Rim Blow
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Rim Blow 15 Peltasta Normal Melee Attack 12 s ดาบมือเดียวและโล่
โล่
หอกและโล่
คำอธิบายสกิล
ใช้ส่วนปลายของโล่กระแทกเพื่อพลักศัตรูออกไป หากเป้าหมายติดสถานะเป็นหิน หรือ แช่แข็งอยู่ ผลพลังโจมตีของสกิลจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Guardian
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Guardian 15 Peltasta Normal Melee Buff 40 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังป้องกันขึ้น แต่ะพลังโจมตีจะลดลง ไม่สามารถใช้ร่วมกับสกิล [Gung Ho] ได้
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Swash Buckling
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Swash Buckling 15 Peltasta Normal Melee Attack 20 s ดาบมือเดียวและโล่
หอกและโล่
ดาบและมีด
หอกและมีด
เรเปียและมีด
คำอธิบายสกิล
ใช้อาวุธเคาะโล่ เพื่อทำการยั่วยุศัตรูที่อยู่ใกล้เข้ามา
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
High Guard
Circle 2

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
High Guard 10 Peltasta Normal Melee Buff 60 s ดาบมือเดียวและโล่
โล่
หอกและโล่
คำอธิบายสกิล
ถือโล่ไว้ด้านหน้าเพื่อค่า Block ที่เพิ่มขึ้น แต่พลังโจมตีลดลง 50% และโอกาส Critical ลดลง
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
Shield Lob
Circle 2

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Shield Lob 10 Peltasta Normal Misslie Attack 54 s ดาบมือเดียวและโล่
โล่
หอกและโล่
คำอธิบายสกิล
ขว้างปาโล่ออกไปยังพื้นที่เพื่อโจมตีศัตรูเป็นกลุ่ม แต่พลังป้องกันของผู้ใช้จะลดลงจนกว่าผู้ใช้จะเดินไปเก็บโล่ หรือจนกว่าจะครบระยะเวลาที่โล่กลับเข้าตัวแบบอัตโนมัติ
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
Langort
Circle 3
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Langort 5 Peltasta Normal Melee Attack 15 s ดาบมือเดียวและโล่
โล่
เรเปีย
คำอธิบายสกิล
บล็อกและโจมตีไปพร้อมกันโดย ใช้ทั้งดาบและ โล่
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
Butterfly
Circle 3

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Butterfly 5 Peltasta Normal Melee Attack 25 s ดาบมือเดียวและโล่
โล่
หอกและโล่
คำอธิบายสกิล
ใช้โล่และอาวุธฟาดฟัน เป็นการโจมตีอย่างต่อเนื่อง 3 ครั้ง
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
Umbro Thrust
Circle 3

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Umbro Thrust 5 Peltasta Normal Melee Attack 25 s ดาบมือเดียวและโล่
โล่
หอกและโล่
คำอธิบายสกิล
ใช้โล่กระแทกศัตรูอย่างรุ่นแรง ทำให้พลังป้องกันทางกายภาพของเป้าหมายหายไป 15 วินาที
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
  Class Attributes

Weapon Swap
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด ประเภท Effect
Weapon Swap 1 Active
คำอธิบายสกิล
สลับการใช้งานอาวุธที่ตั้งไว้ได้
Rank 2 ขึ้นไปจึงจะเรียนได้

Shield Guard
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด ประเภท Effect
Shield Guard 1 Passive
คำอธิบายสกิล
หลังจากที่ใส่โล่ กดปุ่ม C เพื่อใช้ [Guard]
  Skill Attributes
Guardian: Evasion
Guardian
Evasion
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Guardian: Evasion 3 Guardian ใช้ SP เพิ่มขึ้น 10 หน่วย
คำอธิบายสกิล
เพิ่มอัตราการหลบหลีกเมื่อใช้สกิล Guardian ขึ้น 6% ต่อเลเวลของ Attribute
Swash Buckling: Maximum HP
Swash Buckling
Maximum HP
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Swash Buckling: Maximum HP 5 Swash Buckling ใช้ SP เพิ่มขึ้น 5 หน่วย
คำอธิบายสกิล
เมื่อใช้สกิล Swash Buckling จะเพิ่ม Max HP ให้ผู้ใช้ 5% ต่อเลเวลของ Attribute ตลอดระยะเวลาที่มีผลของสกิล
High Guard: Umbo Blow Speciality
High Guard
Umbo Blow Speciality
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
High Guard: Umbo Blow Speciality 5 High Guard
คำอธิบายสกิล
พลังโจมตีของสกิล Umbo Blow เพิ่มขึ้น 250% เมื่อใช้ในสถาณะของสกิล High Guard ที่เลเวล2 ของ Attribute จะเพิ่มขึ้นขึ้นอีกเลเวลละ 20%
High Guard: Rim Blow Speciality
High Guard
Rim Blow Speciality
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
High Guard: Rim Blow Speciality 5 High Guard
คำอธิบายสกิล
พลังโจมตีของสกิล Rim Blow เพิ่มขึ้น 250% เมื่อใช้ในสถาณะของสกิล High Guard ที่เลเวล2 ของ Attribute จะเพิ่มขึ้นขึ้นอีกเลเวลละ 20%
High Guard: Defense Increase
High Guard
Defense Increase
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
High Guard: Defense Increase 50 High Guard
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังป้องกัน 1 หน่วย ต่อเลเวลของ Attribute เมื่อใช้สกิล [High Guard]
Umbo Blow: Enhance
Umbo Blow
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Umbo Blow: Enhance 100 Umbo Blow
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล [Umbo Blow] 1% ต่อเลเวลของ Attribute
Rim Blow: Enhance
Rim Blow
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Rim Blow: Enhance 100 Rim Blow
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล [Rim Blow] 1% ต่อเลเวลของ Attribute
Umbo Blow: Stun
Umbo Blow
Stun
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Umbo Blow: Stun 5 Umbo Blow SP +5
คำอธิบายสกิล
ศัตรูที่ถูกโจมตีด้วย [Umbo Blow] มีโอกาสเพิ่มขึ้น 5%ต่อเลเวล Attibute ที่จะติดสถานะ stun 3 วินาที
Umbo Blow: Add Knockdown
Umbo Blow
Add Knockdown
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Umbo Blow: Add Knockdown 3 Umbo Blow SP +5
คำอธิบายสกิล
ศัตรูที่ถูกโจมตีด้วย [Umbo Blow] จะล้มลง , เพิ่มค่าการผลัก 40 ต่อเลเวล Attibute
Butterfly: Enhance
Butterfly
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Butterfly: Enhance 100 Butterfly
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล [ฺButterfly] 1% ต่อเลเวลของ Attribute
Shield Lob: Enhance
Shield Lob
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Shield Lob: Enhance 100 Shield Lob
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล [Shield Lob] 1% ต่อเลเวลของ Attribute
Shield Lob: Splash
Shield Lob
Splash
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Shield Lob: Splash 3 Shield Lob SP +5 คูลดาวน์ในการใช้สกิลเพิ่มขึ้น 2 วินาที
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพื้นที่ในการโจมตีของสกิล [Shield Lob] 1 ต่อเลเวล Attribute
Langort: Enhance
Langort
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Langort: Enhance 100 Langort
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล Langort 1% ต่อเลเวล Attribute
Langort: Blocking
Langort
Blocking
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Langort: Blocking 4 Langort เพิ่มการใช้ SP + 7
คำอธิบายสกิล
เมื่อใช้สกิล [Langort] จะเพิ่มโอกาสที่จะป้องกันการโจมตีของศัตรู 5% ต่อ Attribute Level หลังจากทีป้องกันสำเร็จศัตรูจะติดสถานะ [Silence] 3 วินาที