Lancer
Lancer
Lancer

Lancer
  Class Attributes

Use One-handed Spears
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด ประเภท Effect
Use One-handed Spears 1 Passive
คำอธิบายสกิล
ช่วยให้คุณสามารถใช้อาุวธประเภท [One-handed Spear] ได้

Use Two-handed Spears
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด ประเภท Effect
Use Two-handed Spears 1 Passive
คำอธิบายสกิล
ทำให้คุณสามารถสวมใส่อาวุธประเภทหอกสองมือได้
  Skill Attributes