Plague Doctor
Plague Doctor
Plague Doctor

Plague Doctor
Pandemic
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Pandemic 5 Plague Doctor Normal Magic Buff 25 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
แผร่กระจายสถานะผิดปกติทุกอย่างของศัตรูไปสู่ศัตรูตัวอื่นๆที่อยู่ในระยะ
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
Beak Mask
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Beak Mask 5 Plague Doctor Normal Melee Buff 80 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
เมื่อสวมใส่ Beak Mask ทำให้สามารถป้องกันสถานะผิดปกติที่ต่ำกว่า Level 2 จากศัตรูได้
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
Bloodletting
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Bloodletting 5 Plague Doctor Normal Magic Buff 60 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
ยกเลิกสถานะ Bleeding ชั่วขณะ ให้กับสมาชิกในปาร์ตี้เดียวกัน
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
Fumigate
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Fumigate 5 Plague Doctor Normal Magic Buff 30 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
เสกพลังรักษา ช่วยรักษาอาการผิดปกติ ให้กับสมากชิกในปาร์ตี้เดียวกัน
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
Healing Factor
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Healing Factor 5 Plague Doctor Normal Magic Buff 45 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
สร้างวงเวทย์พิเศษ เมื่อถูกโจมตีด้วยสกิลใดๆ จะเพิ่มพลัง Regen HP ให้ตามจำนวนที่ได้รับ Damage
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
Incineration
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Incineration 5 Plague Doctor Fire Magic Attack 20 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
เผาไหม้ศัตรู ความแรงขึ้นอยู่กับค่าสถานะผิดปกติของศัตรู
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
  Class Attributes
  Skill Attributes