Highlander
Highlander
Highlander

Highlander
Wagon Wheel
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Wagon Wheel 15 Highlander Normal Melee Attack 18 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
ใช้อาวุธฟาดเสยศัตรูให้ลอยไปข้างหน้า
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Cartar Stroke
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Cartar Stroke 15 Highlander Normal Melee Attack 21 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
รวบรวมพลังและฟาดไปที่พื้นด้วยอาวุธเพื่อโจมตีศัตรู
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Crown
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Crown 15 Highlander Normal Melee Attack 30 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
ฟาดอาวุธลงไปที่หัวของศัตรู ลดค่า INT และ SPR ของเป้าหมายลงชั่วคราว
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Cross Guard
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Cross Guard 15 Highlander Normal Melee Attack 0 s ดาบสองมือ
คำอธิบายสกิล
ตั้งท่ารูปแบบป้องกันโดยใช้อาวุธเพื่อบล็อค ศัตรูที่ถูกบล็อคจะอ่อนแอต่อการโจมตีประเภทแทง
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Moulinet
Circle 2

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Moulinet 10 Highlander Normal Melee Attack 35 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
เหวี่ยงดาบไปมาเพื่อโจมตีอย่างต่อเนื่อง
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
Sky Liner
Circle 2

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Sky Liner 10 Highlander Normal Melee Attack 23 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
ฟันศัตรูไปทางด้านข้าง[2 ครั้ง] ทำความเสียหายมากขึ้นกับศัตรูที่ได้รับผลเลือดไหล[Bleeding]
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
Cross Cut
Circle 2

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Cross Cut 10 Highlander Normal Melee Attack 28 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
โจมตีศัตรูด้วยการฟันเป็นรูปกากบาทไปทางด้านหน้า ทำให้ศัตรูติดสถานะเลือดไหล[Bleeding] 10 วินาที
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
Skull Swing
Circle 3

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Skull Swing 5 Highlander Normal Melee Attack 40 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
โจมตีและผลักศัตรูไปด้านข้างด้วยอาวุธ ศัตรูจะตกอยู่ภายใต้สถานะเกราะแตก
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
Vertical Slash
Circle 3

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Vertical Slash 5 Highlander Normal Melee Attack 25 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
เงื้อดาบขึ้นฟันศัตรูเป็นแนวดิ่งจากด้านบนลงด้านล่าง เมื่อใช้โจมตีศัตรูขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ติดสถานะเกราะแตกจากสกิล[skull swing]จะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นตามจำนวนพลังป้องกันของศัตรูที่ถูกทำให้ลดลงไป และศัตรูจะได้รับดาเมจเพิ่มเติมตามจำนวนสถานะผิดปกติที่กำลังส่งผลอยู่
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
  Class Attributes

Weapon Swap
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด ประเภท Effect
Weapon Swap 1 Active
คำอธิบายสกิล
สลับการใช้งานอาวุธที่ตั้งไว้ได้
Rank 2 ขึ้นไปจึงจะเรียนได้

Use Two-handed Swords
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด ประเภท Effect
Use Two-handed Swords 1 Passive
คำอธิบายสกิล
สามรถสวมใส่อาวุธประเภทดาบสองมือได้

Double handed Swords Mastery: Critical Attack
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด ประเภท Effect
Double handed Swords Mastery: Critical Attack 5 Active
คำอธิบายสกิล
เพิ่มความรุนแรงของการโจมตีคริติคอลเมื่อสวมใส่[ดาบสองมือ]
  Skill Attributes
Cartar Stroke: Collision Damage
Cartar Stroke
Collision Damage
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Cartar Stroke: Collision Damage 1 Cartar Stroke SP +7
คำอธิบายสกิล
ทำความเสียหายเพิ่มขึ้นเท่ากับ 50% ของพลังโจมตีกายภาพแก่ศัตรูที่ถูกทำให้กระเด็นด้วยสกิล [Cartar Stroke]
Cartar Stroke: Enhance
Cartar Stroke
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Cartar Stroke: Enhance 100 Cartar Stroke
คำอธิบายสกิล
เพิ่มความเสียหายที่ทำต่อศัตรูด้วย [Cartar Stroke] 1% ต่อเลเวล
Cartar Stroke: Knockback Increase
Cartar Stroke
Knockback Increase
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Cartar Stroke: Knockback Increase 3 Cartar Stroke CD +2 วิ
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังการกระเด็นของสกิล [Cartar Stroke] 50 ต่อเลเวล
Cartar Stroke: Remove Knockback
Cartar Stroke
Remove Knockback
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Cartar Stroke: Remove Knockback 1 Cartar Stroke SP +8
คำอธิบายสกิล
สกิล [Cartar Stroke] จะไม่ทำให้ศัตรูกระเด็นอีกต่อไป (ส่งผลต่อเมื่อสกิลเปิดใช้งานอยู่เท่านั้น)
Cross Cut: Enhance
Cross Cut
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Cross Cut: Enhance 100 Cross Cut
คำอธิบายสกิล
เพิ่มความเสียหายที่ทำต่อศัตรูด้วย [Cross Cut] 1% ต่อเลเวล
Cross Guard: Enhance
Cross Guard
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Cross Guard: Enhance 50 Cross Guard
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังป้องกันทางกายภาพที่ได้จากสกิล [Cross Guard] 1% ต่อเลเวล
Cross Guard: Extend Stagger
Cross Guard
Extend Stagger
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Cross Guard: Extend Stagger 3 Cross Guard SP +5
คำอธิบายสกิล
ระยะเวลาของศัตรูที่ถูกป้องกันด้วยสกิล [Crossguard] จะชะงักนานขั้น 1 วินาทีต่อเลเวล
Crown: Decrease
Crown
Decrease
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Crown: Decrease 5 Crown SP +6
คำอธิบายสกิล
เพิ่มผลลด INT และ SPR ของศัตรูจากสกิล [Crown] 2% ต่อเลเวล
Crown: Enhance
Crown
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Crown: Enhance 100 Crown
คำอธิบายสกิล
เพิ่มความเสียหายที่ทำต่อศัตรูด้วย [Crown] 1% ต่อเลเวล
Moulinet: Critical
Moulinet
Critical
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Moulinet: Critical 5 Moulinet SP +11
คำอธิบายสกิล
เพิ่มโอกาสคริติคอลของสกิล [Moulinet] 10% ต่อเลเวล
Moulinet: Enhance
Moulinet
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Moulinet: Enhance 100 Moulinet
คำอธิบายสกิล
เพิ่มความเสียหายที่ทำต่อศัตรูด้วย [Moulinet] 1% ต่อเลเวล
Skull Swing: Eliminate Knockback
Skull Swing
Eliminate Knockback
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Skull Swing: Eliminate Knockback 1 Skull Swing SP +6
คำอธิบายสกิล
สกิล [Cartar Stroke] จะไม่ผลักศัตรูออกอีกต่อไป (ส่งผลต่อเมื่อสกิลเปิดใช้งานอยู่เท่านั้น)
Skull Swing: Enhance
Skull Swing
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Skull Swing: Enhance 100 Skull Swing
คำอธิบายสกิล
เพิ่มความเสียหายที่ทำต่อศัตรูด้วย [Skull Swing] 1% ต่อเลเวล
Skull Swing: No Jump
Skull Swing
No Jump
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Skull Swing: No Jump 1 Skull Swing
คำอธิบายสกิล
ศัตรูจะไม่สามาถกระโดดได้เมื่อถูกโจมตีด้วยสกิล [Skull Swing]
Sky Liner: Enhance
Sky Liner
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Sky Liner: Enhance 100 Sky Liner
คำอธิบายสกิล
เพิ่มความเสียหายที่ทำต่อศัตรูด้วย [Sky Liner] 1% ต่อเลเวล
Wagon Wheel: Enhance
Wagon Wheel
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Wagon Wheel: Enhance 100 Wagon Wheel
คำอธิบายสกิล
เพิ่มความเสียหายที่ทำต่อศัตรูด้วย [Wagon Wheel] 1% ต่อเลเวล
Wagon Wheel: Splash
Wagon Wheel
Splash
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Wagon Wheel: Splash 3 Wagon Wheel
คำอธิบายสกิล
เพิ่ม AoE Attack Ratio ของสกิล [Wagon Wheel] 1 ต่อเลเวล
Vertical Slash: Enhance
Vertical Slash
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Vertical Slash: Enhance 100 Vertical Slash
คำอธิบายสกิล
เพิ่มความเสียหายที่ทำต่อศัตรูด้วย [Vertical Slash] 1% ต่อเลเวล