Oracle
Oracle
Oracle

Oracle
Clairvoyance
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Clairvoyance 1 Oracle Normal Magic Buff 20 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
สามารถแสดง ไอเท็มที่มอนสเตอร์นั้นจะดรอปได้
[Level 1]
Counter Spell
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Counter Spell 15 Oracle Normal Magic Buff 90 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
ลบวงเวทย์บนพื้นรอบตัว
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Forecast
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Forecast 1 Oracle Normal Melee Buff 30 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
แสดงพื้นที่/ตำแหน่ง ที่มอนสเตอร์กำลังจะโจมตี
[Level 1]
Resetting
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Resetting 1 Oracle Normal Magic Buff 180 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
เปลี่ยนไอเท็มที่มอนสเตอร์นั้นจะดรอป (แจ้งเตือนเมื่อเปลี่ยนสำเร็จ)
[Level 1]
Prophecy
Circle 1
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Prophecy 15 Oracle Normal Magic Buff 25 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
ทำให้สมาชิคปาร์ตี้ สามารถต้านทานสถานะผิดปกติ (Level 1) ได้ชั่วคราว
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Arcane Energy
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Arcane Energy 15 Oracle Normal Magic Buff 49 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
เพิ่ม STA และ SP สูงสุดของสมาชิกในปาตี้และผู้ใช้
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Change
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Change 15 Oracle Normal Magic Attack 60 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
เปลี่ยนมอนสเตอร์ตัวที่อยู่ด้านหน้าไปเป็นมอนสเตอร์ตัวที่แตกต่างกัน
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Death Sentence
Circle 2

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Death Sentence 10 Oracle Normal Magic Buff 600 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
สั่ง [ตาย] ภายในเวลาที่กำหนด สามารถยกเลิกได้ต่อเมื่อศัตรูฆ่าเราจนตาย
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
Gender Switch
Circle 3
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Gender Switch 1 Oracle Holy Buff 0 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
캐릭터의 성별을 바꿀 수 있도록 상점을 개설합니다. 아이템 '진실의 거울'을 소지한 만큼 성별 변경이 가능합니다.
Twist of Fate
Circle 3
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Twist of Fate 5 Oracle Holy Buff 35 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
지정한 적의 최대 HP에 기반하여 고정적인 피해를 주는 대신, 공격 받은 후 적의 HP가 지속적으로 회복됩니다. 회복되는 HP의 총량은 피해 입은 대미지 수치입니다. 필드 보스 몬스터에게는 스킬이 적용되지 않습니다.
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
  Class Attributes
  Skill Attributes
Arcane Energy: Additional Damage
Arcane Energy
Additional Damage
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Arcane Energy: Additional Damage 100 Arcane Energy เพิ่มการใช้ SP+4
คำอธิบายสกิล
สกิล [Arcane Energy] ทำให้เกิด Holy AoE damage รอบผู้ร่ายบัฟ ความแรงขึ้นอยู่กับเลเวล Attribute
Arcane Energy: Duration
Arcane Energy
Duration
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Arcane Energy: Duration 5 Arcane Energy เพิ่ม CD +10 วินาที
คำอธิบายสกิล
เพิ่มระยะเวลาของสกิล [Arcane Energy] 1 นาที ต่อเลเวล Attribute
Change: Win
Change
Win
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Change: Win 50 Change เพิ่ม CD +10 วินาที
เพิ่มการใช้ SP +10
คำอธิบายสกิล
Monster ที่ถูกสกิล Change เมื่อตายมีโอกาสดรอปไอเท็มเพิ่มขึ้น 100 เท่า โอกาสสำเร็จ 0.05% ต่อเลเวล Attribute
Forecast: Duration
Forecast
Duration
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Forecast: Duration 5 Forecast เพิ่ม CD +5 วินาที
คำอธิบายสกิล
เพิ่มระยะเวลาของสกิล [Forecast] 1 วินาที ต่อเลเวล Attribute
Death Sentence: Slow
Death Sentence
Slow
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Death Sentence: Slow 4 Death Sentence เพิ่มการใช้ SP +15
คำอธิบายสกิล
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ ของศัตรูที่ติด สถานะ [Death sentence] 15% ต่อเลเวล Attribute
Forecast: Nullify Increase
Forecast
Nullify Increase
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Forecast: Nullify Increase 1 Forecast เพิ่มการใช้ SP+9
คำอธิบายสกิล
เพิ่มโอกาส ความต้านทานการโจมตี ของศัตรู เมื่อใช้สกิล [Forecast] 1 % ต่อเลเวล Attribute
Resetting: Cooldown Decrease
Resetting
Cooldown Decrease
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Resetting: Cooldown Decrease 1 Resetting ลด CD 30 วินาที
คำอธิบายสกิล
ลดคูดาวน์สกิล [Resetting] 30 วินาที