Doppelsoeldner
Doppelsoeldner
Doppelsoeldner

Doppelsoeldner
Punish
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Punish 15 Doppelsoeldner Normal Melee Attack 18 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
แทงลึกเข้าไปในศัตรู
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Deeds of Valor
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Deeds of Valor 15 Doppelsoeldner Normal Melee Buff 43 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
เมื่อสร้างความเสียหาย ความเร็วโจมตีและพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น ขณะที่พลังป้องกันจะลดลง
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Mordschlag
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Mordschlag 15 Doppelsoeldner Normal Melee Attack 38 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
จับดาบง่างไปด้านหลังและฟาดลงมาที่ศัตรู
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Double Pay Earn
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Double Pay Earn 15 Doppelsoeldner Normal Melee Buff 57 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
จะได้รับค่าประสบการณ์และของที่ดรอปจอกมอนส์เตอร์เป็น 2 เท่าเมื่อกำจัดศัตรูภายในจำนวนครั้งการโจมตีที่กำหนด เมื่อใช้งานสกิลนี้จะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 3 เท่าและความทนทานลดลงมากขึ้นขณะต่อสู้
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Cyclone
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Cyclone 15 Doppelsoeldner Normal Melee Attack 45 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
โจมตีศัตรูอย่างต่อเนื่องโดยการเหวี่ยงอาวุธไปรอบๆ ตัว
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Zornhau
Circle 2

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Zornhau 10 Doppelsoeldner Normal Melee Attack 15 s ดาบสองมือ
คำอธิบายสกิล
โจมตีด้วยการฟันอย่างเต็มแรงและทำให้ศัตรูติดสถานะ [Shock]
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
Zucken
Circle 2

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Zucken 10 Doppelsoeldner Normal Melee Attack 20 s ดาบสองมือ
คำอธิบายสกิล
โจมตีศัตรูด้านหน้าโดยการโจมตีแบบ Slashes เพิ่มเดเมจต่อศัตรูที่อยู่ในสถานะ [Shock]
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
Redel
Circle 2

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Redel 10 Doppelsoeldner Normal Melee Attack 25 s ดาบสองมือ
คำอธิบายสกิล
โจมตีศัตรูด้านหน้าอย่างต่อเนื่องด้วยการเหวี่ยงอาวุธ
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
Zwerchhau
Circle 3

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Zwerchhau 5 Doppelsoeldner Normal Melee Attack 30 s ดาบสองมือ
คำอธิบายสกิล
[Physical] - [Slash] Swings the sword in one hand to attack a wide range of enemies. The targets that do not have plate defense type become more vulnerable to slash type attacks.
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
Sturtzhau
Circle 3

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Sturtzhau 5 Doppelsoeldner Normal Melee Attack 32 s ดาบสองมือ
คำอธิบายสกิล
[กายภาพ] - [Slash] โจมตีในทางเส้นทแยงมุม การโจมตีที่ไม่สนใจส่วนของการป้องกันศัตรู
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
  Class Attributes

Use Two-handed Swords
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด ประเภท Effect
Use Two-handed Swords 1 Passive
คำอธิบายสกิล
สามรถสวมใส่อาวุธประเภทดาบสองมือได้
  Skill Attributes
Cyclone: Enhance
Cyclone
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Cyclone: Enhance 100 Cyclone
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีของสกิล Cyclone 1% ต่อระดับ Attribute
Cyclone: Movement
Cyclone
Movement
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Cyclone: Movement 1 Cyclone CD +10s
คำอธิบายสกิล
สามารถเคลื่อนที่ได้ขณะใช้สกิล Cyclone
Double Pay Earn: Damage Taken
Double Pay Earn
Damage Taken
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Double Pay Earn: Damage Taken 1 Double Pay Earn SP +15
คำอธิบายสกิล
ลดความเสียหายลงเหลือ 2 เท่าจาก 3 เท่า ขณะเปิดใช้สกิล Double Pay Earn
Mordschlag: Cloth Armor
Mordschlag
Cloth Armor
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Mordschlag: Cloth Armor 1 Mordschlag SP +8
คำอธิบายสกิล
จะเกิด Critical เมื่อโจมตีศัตรูที่ใส่ Cloth Armor ด้วยสกิล Mordschlag
Mordschlag: Enhance
Mordschlag
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Mordschlag: Enhance 100 Mordschlag
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีของสกิล Mordschlag 1% ต่อระดับ Attribute
Punish: Enhance
Punish
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Punish: Enhance 100 Punish
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีของสกิล Punish 1% ต่อระดับ Attribute
Zornhau: Enhance
Zornhau
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Zornhau: Enhance 100 Zornhau
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล Zornhau 1% ต่อเลเวล Attribute
Zucken: Enhance
Zucken
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Zucken: Enhance 100 Zucken
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล Zucken 1% ต่อเลเวล Attribute
Redel: Enhance
Redel
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Redel: Enhance 100 Redel
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล Redel 1% ต่อเลเวล Attribute