Pardoner
Pardoner
Pardoner

Pardoner
Simony
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Simony 10 Pardoner Normal Magic Buff 0 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
สร้างคัมภัร์สกิล จาก สกิลของเรา เพื่อให้คนอื่นใช้ได้
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
Discerning Evil
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Discerning Evil 10 Pardoner Normal Magic Buff 25 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
เพิ่มระยะเวลาดีบัพให้ศัตรู นานขึ้น
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
Increase Magic DEF
Circle 1
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Increase Magic DEF 10 Pardoner Normal Magic Buff 87 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
เพิ่มค่าพลังป้องกันเวทให้แก่ตัวเอง และสมาชิกในปาร์ตี้
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
Indulgentia
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Indulgentia 10 Pardoner Normal Magic Buff 30 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
ร่ายพิธีการเพื่อฺฮีลคนที่ติดสถาณะผิดปกติระดับ 2 ขึ้นไป หรือทำความเสียหายให้ศัตรู (* ยังไม่มีการทดสอบสกิลนี้ไว้มีการอัพเดทอีกครั้ง )
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
Oblation
Circle 2

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Oblation 5 Pardoner Normal Magic Buff 0 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
ตั้งกล่องรับบริจาคเพื่อให้คนมาบริจาคเงิน สามารถตั้งกล่องได้เมื่อใกล้ รูปปั้นนางฟ้า
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
Spell Shop
Circle 2

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Spell Shop 5 Pardoner Normal Magic Buff 0 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
ตั้งร้านขาย spell
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
Decatose
Circle 3

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Decatose 5 Pardoner Normal Melee Attack 15 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
Attack an enemy by collecting money to offer to the gods. Enemies, with the exception of boss monsters, can be instantly killed at a 10% chance and the offered money can be picked back up agai
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
  Class Attributes
  Skill Attributes
Discerning Evil: Increase Number of Targets
Discerning Evil
Increase Number of Targets
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Discerning Evil: Increase Number of Targets 1 Discerning Evil +1 คน ตามจำนวน attribute level
SP +15
คำอธิบายสกิล
เพิ่มจำนวนคนที่ติดสกิลนี้
Simony: Dispeller Crafting
Simony
Dispeller Crafting
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Simony: Dispeller Crafting 1 Simony
คำอธิบายสกิล
สามารถคราฟ คัมภีร์ที่สามารถลบสถานะผิดปกติได้
Indulgentia: Enhance
Indulgentia
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Indulgentia: Enhance 1 Indulgentia +1 % ทุกๆ attribute level
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตี ของสกิล
Oblation: Indulgentia Speciality
Oblation
Indulgentia Speciality
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Oblation: Indulgentia Speciality 1 Oblation
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีของ indulgentia ตามจำนวนที่บริจาคไอเท็ม
Spell Shop: Duration
Spell Shop
Duration
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Spell Shop: Duration 1 Spell Shop เพิ่มระยะเวลาการขาย 3 นาที ต่อ 1 attribute level
คำอธิบายสกิล
เพิ่มประสิทธิภาพของสกิล spell shop