Fletcher
Fletcher
Fletcher

Fletcher
Broadhead
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Broadhead 15 Fletcher Normal Misslie Attack 3 s ธนูสองมือ
คำอธิบายสกิล
ยิงธนู Broadhead ใส่ศัตรู ทำให้ศัตรูติดสถานะ [Bleeding]
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Bodkin Point
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Bodkin Point 15 Fletcher Normal Misslie Attack 3 s ธนูสองมือ
คำอธิบายสกิล
ยิงลูกธนูเจาะเกราะ เพื่อลดพลังป้องกันของศัตรู และสามารถทำลาย [Reflect Shield] ได้
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Barbed Arrow
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Barbed Arrow 15 Fletcher Normal Misslie Attack 0 s ธนูสองมือ
คำอธิบายสกิล
ยิงธนูปลายแหลมใส่ศัตรู ความแรงขึ้นอยู่กับประเภทของเกราะ
Cloth armor-type ยิงได้ 3 Hit
Leather armor-type ยิงได้ 2 Hit
Plate armor-Type ยิงได้ 1 Hit
Ghost armor-type ยิง Miss
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Crossfire
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Crossfire 15 Fletcher Normal Misslie Attack 0 s ธนูสองมือ
คำอธิบายสกิล
ยิงลูกธนู Crossfire สร้างความเสียหายเป็นรูปกากบาท
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Magic Arrow
Circle 2

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Magic Arrow 10 Fletcher Normal Misslie Attack 10 s ธนูสองมือ
คำอธิบายสกิล
ยิงด้วยธนูไฟ สร้างความเสียหายในพื้นที่รอบๆ
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
Singijeon
Circle 3

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Singijeon 5 Fletcher Normal Misslie Attack 10 s ธนูสองมือ
คำอธิบายสกิล
ติดตั้งธนูระเบิด ยิงไปที่ศัตรู ลูกธนูจะระเบิดสร้างความเสียหายโดยรอบ
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
  Class Attributes

Arrow Crafting
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด ประเภท Effect
Arrow Crafting 1 Passive
คำอธิบายสกิล
สามารถสร้างลูกธนูสำหรับ Fletcher ได้ เมื่อเข้าสู่สถานะ Rest Mode
  Skill Attributes
Barbed Arrow: Enhance
Barbed Arrow
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Barbed Arrow: Enhance 100 Barbed Arrow
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีของสกิล [Barbed Arrow] 1% ต่อเลเวล Attribute
Bodkin Point: Enhance
Bodkin Point
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Bodkin Point: Enhance 100 Bodkin Point
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีของสกิล [Bodkin Point] 1% ต่อเลเวล Attribute
Broadhead: Enhance
Broadhead
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Broadhead: Enhance 100 Broadhead
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีของสกิล [Broadhead] 1% ต่อเลเวล Attribute
Crossfire: Enhance
Crossfire
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Crossfire: Enhance 100 Crossfire
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีของสกิล [Crossfire] 1% ต่อเลเวล Attribute
Magic Arrow: Enhance
Magic Arrow
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Magic Arrow: Enhance 100 Magic Arrow
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีของสกิล [Magic Arrow] 1% ต่อเลเวล Attribute
Singijeon: Enhance
Singijeon
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Singijeon: Enhance 100 Singijeon
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีของสกิล [Singijeon] 1% ต่อเลเวล Attribute
Bodkin Point: Defense Decrease
Bodkin Point
Defense Decrease
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Bodkin Point: Defense Decrease 5 Bodkin Point เพิ่มการใช้ SP+10
คำอธิบายสกิล
ลดพลังป้องกันศัตรู 1% ต่อเลเวล Attribute เมื่อทำการโจมตีด้วยสกิล [Bodkin Point]
Crossfire: Burn
Crossfire
Burn
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Crossfire: Burn 5 Crossfire เพิ่ม CD+12 วินาที
เพิ่มการใช้ SP+5
คำอธิบายสกิล
เมื่อใช้สกิล [Crossfire] มีโอกาสติดสถานะ [Burn] 10% ต่อเลเวล Attribute ความแรงขึ้นอยู่กับพลังโจมตีกายภาพของตัวละคร
Singijeon: Shock
Singijeon
Shock
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Singijeon: Shock 5 Singijeon เพิ่มการใช้ SP+8
คำอธิบายสกิล
เมื่อโจมตีด้วย [Singijeon] ศัตรูจะติดสถานะ [Shock] เป็นเวลา 10 วินาที
Magic Arrow: Silence
Magic Arrow
Silence
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Magic Arrow: Silence 5 Magic Arrow เพิ่มการใช้ SP+8
คำอธิบายสกิล
เมื่อโจมตีด้วยสกิล [Magic Arrow] จะถูกทำให้ติดสถานะ [Silence] โอกาสสำเร็จ 10% ต่อเลเวล Attribute