Scout
Scout
Scout

Scout
Camouflage
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Camouflage 5 Scout Normal Buff 76 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
ซ่อนตัวในถัง สามารถ Block การโจมตีได้ แต่จะทำให้เคลื่อนที่ช้าลง
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
Flu Flu
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Flu Flu 15 Scout Normal Magic Buff 61 s ธนูสองมือ
หน้าไม้และโล่
หน้าไม้และมีด
คำอธิบายสกิล
ยิงลูกธนูที่สร้างเสียงรบกวน ทำให้ศัตรูตกอยู่ในสถานะ [Fear] และ [Chaos]
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Flare Shot
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Flare Shot 15 Scout Normal Misslie Attack 41 s ธนูสองมือ
หน้าไม้และโล่
หน้าไม้และมีด
คำอธิบายสกิล
ยิงลูกธนูประทัดลงบนพื้น ทำให้เกิดแสงเและสะเก็ดไฟใส่ศัครู ที่อยู่ใกล้ๆ
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Cloaking
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Cloaking 15 Scout Normal Buff 35 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
ซ่อนตัวทำให้ศัตรูไม่สามารถมองเห็นเราได้ จะถูกเปิดเผยเมื่อกระโดดหรือโจมตี
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Perspective Distortion
Circle 2

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Perspective Distortion 10 Scout Normal Buff 40 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
บิดเบือนความรู้สึกของระยะทางทำให้เพื่อนสามารถโจมตีนอกระยะการโจมตีได้
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
Scan
Circle 3

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Scan 5 Scout Normal Buff 58 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
สามารถค้นหาศัตรูที่ซ่อนตัวอยู่ได้
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
Split Arrow
Circle 3

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Split Arrow 5 Scout Normal Misslie Attack 0 s ธนูสองมือ
หน้าไม้และโล่
หน้าไม้และมีด
คำอธิบายสกิล
ยิงลูกธนูจะชิ่งไปหาศัตรู 2 ตัวที่อยู่ใกล้ๆ จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
  Class Attributes
  Skill Attributes
Flare Shot: Enhance
Flare Shot
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Flare Shot: Enhance 100 Flare Shot
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล [Flare Shot] 1% ต่อเลเวล Attribute
Split Arrow: Enhance
Split Arrow
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Split Arrow: Enhance 100 Split Arrow
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล [Split Arrow] 1% ต่อเลเวล Attribute
Flu Flu: Enhance
Flu Flu
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Flu Flu: Enhance 100 Flu Flu
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล [Flu Flu] 1% ต่อเลเวล Attribute
Cloaking: Movement Speed Increase
Cloaking
Movement Speed Increase
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Cloaking: Movement Speed Increase 5 Cloaking เพิ่มการใช้ SP+6
คำอธิบายสกิล
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 1% ต่อเลเวล Attribute เมื่อใช้สกิล [Cloaking]
Cloaking: Physical Damage
Cloaking
Physical Damage
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Cloaking: Physical Damage 1 Cloaking เพิ่มการใช้ SP+10
คำอธิบายสกิล
เพิ่ม Physical Damage 50% เมื่ออยู่ในสถานะ [Cloaking]
Flu Flu: Number of Debuffs
Flu Flu
Number of Debuffs
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Flu Flu: Number of Debuffs 5 Flu Flu CD+ 5 วินาที
เพิ่มการใช้ SP+10
คำอธิบายสกิล
เพิ่มจำนวนมอนสเตอร์ที่ติดสถานะจากสกิล [Flu Flu] 1 ตัวต่อเลเวล Attribute
Perspective Distortion: Physical Damage
Perspective Distortion
Physical Damage
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Perspective Distortion: Physical Damage 5 Perspective Distortion เพิ่มการใช้ Sp+5
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีของเพื่อนร่วมทีม 5% ต่อเลเวล Attribute ที่อยู่ในอาณาเขตสกิล
Scan: Confusion
Scan
Confusion
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Scan: Confusion 3 Scan เพิ่มการใช้ SP+18
คำอธิบายสกิล
ศัตรูในระยะของสกิล Scan มีโอกาสติดสถานะมึนงง 5 วินาที โอกาสสำเร็จ 10% ต่อเลเวล Attribute