Elementalist
Elementalist
Elementalist

Elementalist
Electrocute
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Electrocute 15 Elementalist Lighting Magic Attack 33 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
ปล่อยสายฟ้าออกไป สายฟ้าสามารถชิ่งไปหาศัตรูใกล้เป้าหมาย
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Stone Curse
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Stone Curse 15 Elementalist Normal Magic Buff 82 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
สาปให้ศัตรูเป็นหิน
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Hail
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Hail 15 Elementalist Ice Magic Attack 45 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
เรียกลูกเห็บตกลงมาเป็นวงกว้าง
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Prominence
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Prominence 15 Elementalist Fire Magic Attack 60 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
เรียกธารลาวาออกมาจากพื้น สุ่มโจมตีศัตรูเป็นวงกว้าง
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Meteor
Circle 2

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Meteor 10 Elementalist Fire Magic Attack 90 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
เรียกอุกบาตตกลงมาโจมตีศัตรูเป็นวงกว้าง
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
Freezing Sphere
Circle 2

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Freezing Sphere 10 Elementalist Ice Magic Attack 30 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
ขว้างบอลน้ำแข็งโจมตีศัตรู
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
Rain
Circle 3

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Rain 5 Elementalist Ice Magic Buff 120 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
เรียกฝนลงมาโจมตีศัตรูเป็นวงกว้าง มีผลทำให้ศัตรูโจมตีและเคลื่อนที่ช้าลง
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
Frost Cloud
Circle 3

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Frost Cloud 5 Elementalist Ice Magic Buff 30 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
สร้างวงเวทย์น้ำแข็งขึ้นมา โจมตีศัตรูทุกตัวที่อยู่ในวงเวทย์
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
  Class Attributes

Elementalist: Resist
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด ประเภท Effect
Elementalist: Resist 5 Active
คำอธิบายสกิล
เพิ่มความต้านทานธาตุ Fire, Ice, Thunder 5 หน่วยที่ LV 1 และตั้งแต่ LV 2 เป็นต้นไปจะเพิ่ม 1 หน่วย ต่อเลเวล Attribute

Fire Property: Explosion
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด ประเภท Effect
Fire Property: Explosion 1 Active
คำอธิบายสกิล
เมื่อฆ่าศัตรูด้วยสกิลธาตุไฟ มีโอกาส มีโอกาส 30% ที่จะเกิดระเบิดทำความเสียหาย 80% รอบเป้าหมาย

Ice Property: Slow
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด ประเภท Effect
Ice Property: Slow 1 Active
คำอธิบายสกิล
เมื่อฆ่าศัตรูด้วยสกิลธาตุน้ำแข็ง มีโอกาส มีโอกาส 50% ที่จะทำให้ศัตรูโดยรอบติดสถานะ slow เป็นระยะเวลา 6 วินาที
  Skill Attributes
Electrocute: Enhance
Electrocute
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Electrocute: Enhance 100 Electrocute
คำอธิบายสกิล
เพิ่มความเสียหายให้กับสกิล Electrocute 1% ต่อ attribute เลเวล
Electrocute: Freezing Magic Damage
Electrocute
Freezing Magic Damage
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Electrocute: Freezing Magic Damage 2 Electrocute
คำอธิบายสกิล
เพิ่มความเสียหายทางเวทย์ 50% ต่อ attribute เลเวล เมื่อใช้สกิล Electrocute ใส่ศัตรูที่ถูกแช่แข็ง
Freezing Sphere: Enhance
Freezing Sphere
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Freezing Sphere: Enhance 100 Freezing Sphere
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล [Freezing Sphere] 1% ต่อเลเวล Attribute
Frost Cloud: Enhance
Frost Cloud
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Frost Cloud: Enhance 100 Frost Cloud
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล [Frost Cloud] 1% ต่อเลเวล Attribute
Hail: Enhance
Hail
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Hail: Enhance 100 Hail
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล [Hail] 1% ต่อเลเวล Attribute
Meteor: Enhance
Meteor
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Meteor: Enhance 100 Meteor
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล [Meteor] 1% ต่อเลเวล Attribute
Prominence: Enhance
Prominence
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Prominence: Enhance 100 Prominence
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล [Prominence] 1% ต่อเลเวล Attribute
Hail: Freeze
Hail
Freeze
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Hail: Freeze 5 Hail CD +5 วินาที
เพิ่มการใช้ SP +10
คำอธิบายสกิล
เมื่อใช้สกิล [Hail] มีโอกาสที่จะติดสถานะแช่แข็งเป็นเวลา 5 วินาที มีโอกาสสำรเร็จ 5% ต่อเลเวล Attribute
Meteor: Evasion
Meteor
Evasion
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Meteor: Evasion 5 Meteor เพิ่มการใช้ SP+10
คำอธิบายสกิล
เพิ่มอัตราหลบหลีกในระหว่างร่ายเวทย์ [Meteor] 10 หน่วย ต่อเลเวล Attribute
Prominence: Prominence Wandering
Prominence
Prominence Wandering
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Prominence: Prominence Wandering 1 Prominence เพิ่มการใช้ SP +5
คำอธิบายสกิล
ลูกไฟของสกิล [Prominence] จะสุ่มเคลื่อนที่ในวงที่แคบลง
Rain: Monsoon
Rain
Monsoon
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Rain: Monsoon 5 Rain เพิ่มการใช้ SP+10
คำอธิบายสกิล
เพิ่มระยะเวลาแสดงผลของสกิล [Rain] เป็นสองเท่า โอกาส 5% ต่อเลเวล Attribute
Stone Curse: Petrification Increase
Stone Curse
Petrification Increase
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Stone Curse: Petrification Increase 3 Stone Curse เพิ่มการใช้ SP+10
คำอธิบายสกิล
เพิ่มจำนวนเป้าหมายที่จะติดสถานะกลายเป็นหินเมื่อใช้สกิล [Stone Curse] ตามเลเวล Attribute