Rodelero
Rodelero
Rodelero

Rodelero
Shield Push
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Shield Push 15 Rodelero Normal Melee Attack 15 s โล่
คำอธิบายสกิล
ใช้โล่ขัดขวางศัตรู ลดพลังป้องกัน และ ลดการป้องกันการ knockdown ลง
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Shield Shoving
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Shield Shoving 15 Rodelero Normal Melee Attack 15 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
ใช้โล่กระแทกในระยะประชิด สามารถขัดขวางการสกิลของศัตรูได้
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Shield Charge
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Shield Charge 15 Rodelero Normal Melee Attack 40 s ดาบมือเดียวและโล่
โล่
หอกและโล่
คำอธิบายสกิล
ใช้โล่พุ่งขนและผลักศัตรูออก ศัตรูที่อยู่ใกล้จะล้มลงเมื่อโดนโล่ชน
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Montano
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Montano 15 Rodelero Normal Melee Attack 20 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
โจมตีด้านล่างของศัตรูอย่างแรง มีโอกาสทำให้ศัตรูมีอาการมึนงง
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Targe Smash
Circle 1

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Targe Smash 15 Rodelero Normal Melee Attack 30 s ดาบมือเดียวและโล่
โล่
หอกและโล่
คำอธิบายสกิล
ใช้โล่ทุบพื้นใส่ศัตรู มีโอกาสเล็กน้อยทำให้ติดสถานะตาบอด
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
[Level 11]
[Level 12]
[Level 13]
[Level 14]
[Level 15]
Shield Bash
Circle 2

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Shield Bash 10 Rodelero Normal Melee Attack 25 s โล่
คำอธิบายสกิล
โจมตีด้วยโล่ด้วยความรุนแรง ทำให้ค่าสถานะถูกเปลี่ยนไปชั่วคราว ( Status เลื่อนไปทางขวา 1 ช่อง )
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
Slithering
Circle 2

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Slithering 10 Rodelero Normal Melee Attack 35 s โล่
คำอธิบายสกิล
ตั้งการ์ดป้องกันรอบตัว จะอยู่ในสถานะอมตะชั่วคราว เมื่อยกเลิกจะเป็นการฟัน 1 ครั้ง
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
[Level 6]
[Level 7]
[Level 8]
[Level 9]
[Level 10]
Shooting Star
Circle 3

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
Shooting Star 5 Rodelero Normal Melee Attack 30 s ดาบมือเดียวและโล่
หอกและโล่
คำอธิบายสกิล
ใช้ดาบและโล่ฟาดฟันอย่างต่อเนื่องจำนวน 4 ครั้ง
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
High Kick
Circle 3

Video
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาชีพ ธาตุ ประเภท CD เงื่อนไข
High Kick 5 Rodelero Normal Melee Attack 20 s ไม่มี
คำอธิบายสกิล
โจมตีด้วยการเตะสูง ศัตรูที่ถูกโจมตีด้วยสกิลนี้ จะได้รับความเสียหายเพิ่มเติมจากสกิลประเภท [Strike] เป็นระยะเวลาหนึ่ง
[Level 1]
[Level 2]
[Level 3]
[Level 4]
[Level 5]
  Class Attributes

Shield Guard
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด ประเภท Effect
Shield Guard 1 Passive
คำอธิบายสกิล
หลังจากที่ใส่โล่ กดปุ่ม C เพื่อใช้ [Guard]
  Skill Attributes
High Kick: Enhance
High Kick
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
High Kick: Enhance 100 High Kick
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล [High Kick] 1% ต่อเลเวล Attribute
Shooting Star: Enhance
Shooting Star
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Shooting Star: Enhance 100 Shooting Star
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล [Shooting Star] 1% ต่อเลเวล Attribute
Shield Charge: Enhance
Shield Charge
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Shield Charge: Enhance 100 Shield Charge
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล [Shield Charge] 1% ต่อเลเวล Attribute
Montano: Enhance
Montano
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Montano: Enhance 100 Montano
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล [Montano] 1% ต่อเลเวล Attribute
Targe Smash: Enhance
Targe Smash
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Targe Smash: Enhance 100 Targe Smash
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล [Targe Smash] 1% ต่อเลเวล Attribute
Shield Push: Enhance
Shield Push
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Shield Push: Enhance 100 Shield Push
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล [Shield Push] 1% ต่อเลเวล Attribute
Shield Bash: Enhance
Shield Bash
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Shield Bash: Enhance 100 Shield Bash
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล [Shield Bash] 1% ต่อเลเวล Attribute
Shield Shoving: Enhance
Shield Shoving
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Shield Shoving: Enhance 100 Shield Shoving
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล [Shield Shoving] 1% ต่อเลเวล Attribute
Slithering: Enhance
Slithering
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Slithering: Enhance 100 Slithering
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล [Slithering] 1% ต่อเลเวล Attribute
Shield Push: Duration
Shield Push
Duration
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Shield Push: Duration 5 Shield Push CD +5 วินาที
คำอธิบายสกิล
เพิ่มระยะเวลาสถานะ Unbalance ของ Shield Push 1 วินาที ต่อเลเวล Attribute
Montano: Size Slow
Montano
Size Slow
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Montano: Size Slow 2 Montano เพิ่มการใช้ SP +12
คำอธิบายสกิล
ทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง 10 วินาที และเพิ่มสถานะตามขนาดของ Monster เล็ก +1 / กลาง +2 / ใหญ่ +3 ต่อเลเวล Attribute
Targe Smash: Flame
Targe Smash
Flame
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Targe Smash: Flame 5 Targe Smash เพิ่มการใช้ SP+5
คำอธิบายสกิล
เมื่อใช้สกิลใส่เป้าหมายที่ติดสถานะ Burn สถานะ Burn จะกระจายไปหาศัตรูที่อยู่ใกล้กัน
Targe Smash: Frozen Stone
Targe Smash
Frozen Stone
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Targe Smash: Frozen Stone 5 Targe Smash เพิ่มการใช้ SP +5
คำอธิบายสกิล
เพิ่มดาเมจ 20% ต่อเลเวล Attribute กับมอนสเตอร์ที่ติดสถานะ แช่แข็ง
และสถานะกลายเป็นหินแทนด้วยสกิลนี้