Skill Attribute
Search

Skill Attribute - เป็นทักษะพิเศษของ Skill แต่ละอาชีพ โดยมีเงื่อนไขคือจะต้องใช้สกิลก่อนความสามารถถึงจะแสดงผลออกมา


* หมายเหตุ : ท่านสามารถแก้ไขหรือเพิ่มข้อมูล Attribute เองได้ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อ เข้าสู่ระบบ

454 Skill Attributes

Rune of Justice: Enhance
Rune of Justice
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Rune of Justice: Enhance 100 Rune of Justice
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล [Rune of Justice] 1% ต่อเลเวล Attribute
Rune of Destruction: Enhance
Rune of Destruction
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Rune of Destruction: Enhance 100 Rune of Destruction
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล [Rune of Destruction] 1% ต่อเลเวล Attribute
Wild Shot: Enhance
Wild Shot
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Wild Shot: Enhance 100 Wild Shot
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล [Wild Shot] 1% ต่อเลเวล Attribute
Desmodus: Enhance
Desmodus
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Desmodus: Enhance 100 Desmodus
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล Desmodus 1% ต่อเลเวล Attribute
Evocation: Enhance
Evocation
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Evocation: Enhance 100 Evocation
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล Evocation 1% ต่อเลเวล Attribute
Pistol Shot: Enhance
Pistol Shot
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Pistol Shot: Enhance 100 Pistol Shot
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล Pistol Shot 1% ต่อเลเวล Attribute
Redel: Enhance
Redel
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Redel: Enhance 100 Redel
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล Redel 1% ต่อเลเวล Attribute
Zucken: Enhance
Zucken
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Zucken: Enhance 100 Zucken
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล Zucken 1% ต่อเลเวล Attribute
Zornhau: Enhance
Zornhau
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Zornhau: Enhance 100 Zornhau
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล Zornhau 1% ต่อเลเวล Attribute
Langort: Blocking
Langort
Blocking
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Langort: Blocking 4 Langort เพิ่มการใช้ SP + 7
คำอธิบายสกิล
เมื่อใช้สกิล [Langort] จะเพิ่มโอกาสที่จะป้องกันการโจมตีของศัตรู 5% ต่อ Attribute Level หลังจากทีป้องกันสำเร็จศัตรูจะติดสถานะ [Silence] 3 วินาที