Skill Attribute
Search

Skill Attribute - เป็นทักษะพิเศษของ Skill แต่ละอาชีพ โดยมีเงื่อนไขคือจะต้องใช้สกิลก่อนความสามารถถึงจะแสดงผลออกมา


* หมายเหตุ : ท่านสามารถแก้ไขหรือเพิ่มข้อมูล Attribute เองได้ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อ เข้าสู่ระบบ

454 Skill Attributes

Dragontooth: Enhance
Dragontooth
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Dragontooth: Enhance 100 Dragontooth
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล [Dragontooth] 1% ต่อเลเวล Attribute
Dragon Soar: Enhance
Dragon Soar
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Dragon Soar: Enhance 100 Dragon Soar
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล [Dragon Soar] 1% ต่อเลเวล Attribute
Damballa: remove knockdown
Damballa
remove knockdown
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Damballa: remove knockdown 1 Damballa SP +8
คำอธิบายสกิล
Skill [Apply Dame] is no longer sacrificing the enemy beyond. (If that attribute is not unconditional ON fall.)
Damballa: Chance of Zombification
Damballa
Chance of Zombification
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Damballa: Chance of Zombification 5 Damballa CD +7s
คำอธิบายสกิล
เพิ่มโอกาสของการเป็นผีดิบใหม่โผล่ออกมาจาก [Damballa] โดย 2% ต่อ attribute level
Damballa: Enhance
Damballa
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Damballa: Enhance 100 Damballa -
คำอธิบายสกิล
เพิ่มความเสียหายที่ศัตรูได้ด้วย [Damballa] โดย 1% ต่อ attribute level
Ogouveve: Decreased Strength
Ogouveve
Decreased Strength
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Ogouveve: Decreased Strength 5 Ogouveve CD +5s
คำอธิบายสกิล
ลด STR ของศัตรูอยู่ในช่วงของ [Ogou Veve] โดย 2 ต่อ attribute level
Ogouveve: Increased Range
Ogouveve
Increased Range
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Ogouveve: Increased Range 1 Ogouveve CD +5s
คำอธิบายสกิล
เพิ่มความหลากหลายของ [Ogou Veve] ไป 110
Samediveve: Increased Range
Samediveve
Increased Range
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Samediveve: Increased Range 1 Samediveve CD +5s
คำอธิบายสกิล
เพิ่มความหลากหลายของ [Samedi Veve] ไป 110
Bwa Kayiman: Zombie Defense
Bwa Kayiman
Zombie Defense
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Bwa Kayiman: Zombie Defense 1 Bwa Kayiman SP +10
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังป้องกันทางกายภาพของ Zombie 8 ต่อ attribute level เมื่อใช้ [Bwa Kayiman]
Bwa Kayiman: Enhance
Bwa Kayiman
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Bwa Kayiman: Enhance 100 Bwa Kayiman -
คำอธิบายสกิล
เพิ่มความเสียหายที่ศัตรูได้ด้วย [Bwa Kayiman] โดย 1% ต่อ attribute level