Skill Attribute
Search

Skill Attribute - เป็นทักษะพิเศษของ Skill แต่ละอาชีพ โดยมีเงื่อนไขคือจะต้องใช้สกิลก่อนความสามารถถึงจะแสดงผลออกมา


* หมายเหตุ : ท่านสามารถแก้ไขหรือเพิ่มข้อมูล Attribute เองได้ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อ เข้าสู่ระบบ

427 Skill Attributes

Zucken: Enhance
Zucken
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Zucken: Enhance 100 Zucken
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล Zucken 1% ต่อเลเวล Attribute
Zornhau: Enhance
Zornhau
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Zornhau: Enhance 100 Zornhau
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล Zornhau 1% ต่อเลเวล Attribute
Langort: Blocking
Langort
Blocking
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Langort: Blocking 4 Langort เพิ่มการใช้ SP + 7
คำอธิบายสกิล
เมื่อใช้สกิล [Langort] จะเพิ่มโอกาสที่จะป้องกันการโจมตีของศัตรู 5% ต่อ Attribute Level หลังจากทีป้องกันสำเร็จศัตรูจะติดสถานะ [Silence] 3 วินาที
Langort: Enhance
Langort
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Langort: Enhance 100 Langort
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล Langort 1% ต่อเลเวล Attribute
Flesh Hoop: Demoralize
Flesh Hoop
Demoralize
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Flesh Hoop: Demoralize 5 Flesh Hoop เพิ่ม CD +12s
คำอธิบายสกิล
ในระหว่างสกิล [Flesh Hoop] ทำงานอยู่ ศัตรูที่เข้ามาใกล้จะโดนลดค่าพลังโจมตีลงเป็นระยะเวลา 4 วินาที (จากผลดีบัฟ [Weakened ATK] สามารถติดซ้อนกันได้ 10 ครั้ง)
Flash Cannon: Decay
Flash Cannon
Decay
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Flash Cannon: Decay 5 Flash Cannon เพิ่มการใช้ SP + 18
คำอธิบายสกิล
ศัตรูที่โดนสกิล [Flesh Cannon] มีโอกาสติดสถานะ Decay เป็นเวลา 15 วินาที โอกาสเพิ่มขึ้น 10% ต่อ Attribute Level
Disinter: Range Increase
Disinter
Range Increase
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Disinter: Range Increase 1 Disinter เพิ่มการใช้ SP + 18
คำอธิบายสกิล
เพิ่มระยะของสกิล [Disinter] อีก 10 หน่วยต่อ Attribute Level
Create Shoggoth: Enlargement
Create Shoggoth
Enlargement
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Create Shoggoth: Enlargement 20 Create Shoggoth เพิ่ม CD + 5s
คำอธิบายสกิล
มีโอกาสเรียก Shoggoth ยักษ์ ซึ่งมีค่า HP เป็นสองเท่า ด้วยโอกาส 1% ต่อ Attribute Level
Create Shoggoth: Decay
Create Shoggoth
Decay
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Create Shoggoth: Decay 5 Create Shoggoth ใช้ SP + 20
คำอธิบายสกิล
ศัตรูที่อยู่ใกล้ Shoggoth จะติดสถานะ Decay เป็นเวลา 15 วินาที ตัว Shaggoth จะมีความสามารถนี้หลังจากซัมม่อนเป็นระยะเวลา 1 นาทีต่อ Attribute Level
Gather Corpse: Enhance
Gather Corpse
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Gather Corpse: Enhance 100 Gather Corpse
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล Gather Corpse 1% ต่อเลเวล Attribute