Skill Attribute
Search

Skill Attribute - เป็นทักษะพิเศษของ Skill แต่ละอาชีพ โดยมีเงื่อนไขคือจะต้องใช้สกิลก่อนความสามารถถึงจะแสดงผลออกมา


* หมายเหตุ : ท่านสามารถแก้ไขหรือเพิ่มข้อมูล Attribute เองได้ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อ เข้าสู่ระบบ

427 Skill Attributes

Rune of Protection: Critical Resistance
Rune of Protection
Critical Resistance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Rune of Protection: Critical Resistance 5 Rune of Protection เพิ่มการใช้ SP + 22
คำอธิบายสกิล
เพิ่มอัตราต้านทานการคริติคอล 20% ต่อเลเวล Attribute Level ตามค่า SPR ของผู้ร่าย Rune of Protection: Critical Resistance
Rune of Ice: Slow
Rune of Ice
Slow
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Rune of Ice: Slow 2 Rune of Ice เพิ่มการใช้ SP + 22
คำอธิบายสกิล
หากโจมตีธรรมดา ในขณะใช้งาน Rune of ice มีโอกาส 5 % ต่อ Attribute Level ที่จะ ลดความเร็วของศัตรู 70 % เป็นเวลา 4 วินาที
Rune of Giants: HP
Rune of Giants
HP
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Rune of Giants: HP 5 Rune of Giants เพิ่มการใช้ SP + 14
คำอธิบายสกิล
การเพิ่มขนาดของสมาชิกในปาร์ตี้ จะได้รับ HP เพิ่มเติมโดยคำนวนจาก (20% ของ CON) x 60 ต่อเลเวล Attribute
Rune of Justice: Enhance
Rune of Justice
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Rune of Justice: Enhance 100 Rune of Justice
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล [Rune of Justice] 1% ต่อเลเวล Attribute
Rune of Destruction: Enhance
Rune of Destruction
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Rune of Destruction: Enhance 100 Rune of Destruction
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล [Rune of Destruction] 1% ต่อเลเวล Attribute
Wild Shot: Enhance
Wild Shot
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Wild Shot: Enhance 100 Wild Shot
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล [Wild Shot] 1% ต่อเลเวล Attribute
Desmodus: Enhance
Desmodus
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Desmodus: Enhance 100 Desmodus
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล Desmodus 1% ต่อเลเวล Attribute
Evocation: Enhance
Evocation
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Evocation: Enhance 100 Evocation
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล Evocation 1% ต่อเลเวล Attribute
Pistol Shot: Enhance
Pistol Shot
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Pistol Shot: Enhance 100 Pistol Shot
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล Pistol Shot 1% ต่อเลเวล Attribute
Redel: Enhance
Redel
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Redel: Enhance 100 Redel
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล Redel 1% ต่อเลเวล Attribute