Skill Attribute
Search

Skill Attribute - เป็นทักษะพิเศษของ Skill แต่ละอาชีพ โดยมีเงื่อนไขคือจะต้องใช้สกิลก่อนความสามารถถึงจะแสดงผลออกมา


* หมายเหตุ : ท่านสามารถแก้ไขหรือเพิ่มข้อมูล Attribute เองได้ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อ เข้าสู่ระบบ

454 Skill Attributes

Head Shot: Enhance
Head Shot
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Head Shot: Enhance 100 Head Shot
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล [Head Shot] 1% ต่อเลเวล Attribute
Covering Fire: Enhance
Covering Fire
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Covering Fire: Enhance 100 Covering Fire
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล [Covering Fire] 1% ต่อเลเวล Attribute
Butt Stroke: Enhance
Butt Stroke
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Butt Stroke: Enhance 100 Butt Stroke
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล [Butt Stroke] 1% ต่อเลเวล Attribute
Bayonet Thrust: Enhance
Bayonet Thrust
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Bayonet Thrust: Enhance 100 Bayonet Thrust
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล [Bayonet Thrust] 1% ต่อเลเวล Attribute
Serpentine: Bleeding
Serpentine
Bleeding
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Serpentine: Bleeding 5 Serpentine เพื่มการใช้ SP+11
คำอธิบายสกิล
เมื่อโจมต่ใส่ศัตรูด้วย [Serpentine] มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ [Bleeding] เป็นเวลา 8 วินาที โอกาสสำเร็จ 2% ต่อเลเวล Attribute
Gae Bulg:  Defense Zone
Gae Bulg
Defense Zone
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Gae Bulg: Defense Zone 1 Gae Bulg เพิ่มการใช้ SP + 15
คำอธิบายสกิล
สร้างพื้นที่ Attack Zone เป็นระยะเวลา 15 วินาที บริเวณจุดที่ขว้างไป เพิ่มพลังป้องกายภาพและเวทย์มนตร์ 2% ให้กับสมาชิกปาร์ตี้ที่อยู่ภายใน Zone ดังกล่าว
Gae Bulg: Attack Zone
Gae Bulg
Attack Zone
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Gae Bulg: Attack Zone 1 Gae Bulg เพิ่มการใช้ SP + 15
คำอธิบายสกิล
สร้างพื้นที่ Attack Zone เป็นระยะเวลา 15 วินาที บริเวณจุดที่ขว้างไป เพิ่มพลังโจมตีกายภาพและพลังโจมตีทางเวทย์มนตร์ 2% ให้กับสมาชิกปาร์ตี้ที่อยู่ภายใน Zone ดังกล่าว
Dragon Soar: Shock
Dragon Soar
Shock
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Dragon Soar: Shock 5 Dragon Soar เพิ่มการใช้ SP + 8
คำอธิบายสกิล
เมื่อโจมตีด้วย [Dragon Soar] มีโอกาสติดสถานะ [Shock] เป็นเวลา 10 วินาที โอกาสสำเร้จ 5% ต่อเลเวล Attribute
Serpentine: Enhance
Serpentine
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Serpentine: Enhance 100 Serpentine
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล [Serpentine] 1% ต่อเลเวล Attribute
Gae Bulg: Enhance
Gae Bulg
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Gae Bulg: Enhance 100 Gae Bulg
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล [Gae Bulg] 1% ต่อเลเวล Attribute