Skill Attribute
Search

Skill Attribute - เป็นทักษะพิเศษของ Skill แต่ละอาชีพ โดยมีเงื่อนไขคือจะต้องใช้สกิลก่อนความสามารถถึงจะแสดงผลออกมา


* หมายเหตุ : ท่านสามารถแก้ไขหรือเพิ่มข้อมูล Attribute เองได้ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อ เข้าสู่ระบบ

454 Skill Attributes

Headbutt: Additional Damage
Headbutt
Additional Damage
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Headbutt: Additional Damage 5 Headbutt เพิ่มการใช้ SP ขึ้น 10%
คำอธิบายสกิล
ศัตรูที่โดน สกิล [Slithering] จะได้รับบาดเจ็บต่อการโจมตีของ [Strike] เป็นเวลา 10 วินาทีเพิ่มความเสียหายเพิ่มขึ้น 6% ต่อหน่วย
Evade Thrust: Bleed
Evade Thrust
Bleed
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Evade Thrust: Bleed 5 Evade Thrust เพิ่มการใช้ SP ขึ้น 10%
คำอธิบายสกิล
[Evade Thrust] มีโอกาส 2% ในการทำให้ศัตรูติดสถานะเลือดไหลเป็นเวลา 25 วินาที
Scutum Hit: Enhance
Scutum Hit
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Scutum Hit: Enhance 100 Scutum Hit
คำอธิบายสกิล
เพิ่มความเสียหายที่เกิดขึ้นกับศัตรูด้วย สกิล [Scutum Hit]] 0.5% ต่อหน่วย
Headbutt: Enhance
Headbutt
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Headbutt: Enhance 100 Headbutt
คำอธิบายสกิล
เพิ่มความเสียหายที่เกิดขึ้นกับศัตรูด้วย สกิล [Headbutt] 0.5% ต่อหน่วย
Evade Thrust: Enhance
Evade Thrust
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Evade Thrust: Enhance 100 Evade Thrust
คำอธิบายสกิล
เพิ่มความเสียหายที่เกิดขึ้นกับศัตรูด้วย สกิล [Evade Thrust] 0.5% ต่อหน่วย
Frenzied Slash: Enhance
Frenzied Slash
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Frenzied Slash: Enhance 100 Frenzied Slash
คำอธิบายสกิล
เพิ่มความเสียหายที่เกิดขึ้นกับศัตรูด้วย สกิล [Frenzied Slash] 0.5% ต่อหน่วย
Slithering: Lower Slash
Slithering
Lower Slash
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Slithering: Lower Slash 5 Slithering เพิ่มอัตราการใช้ SP 10%
คำอธิบายสกิล
* ใช้สกิล Slithering ทำให้ศัตรูติด Debuff
* ลด movement speed 4 ต่อหน่วย
* ลด Evasion 15ต่อหน่วย
* โจมตีแล้วทำให้ศัตรูล้มลง
Mokuton no Jutsu: Bind
Mokuton no Jutsu
Bind
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Mokuton no Jutsu: Bind 5 Mokuton no Jutsu เพิ่มการใช้ SP + 12
คำอธิบายสกิล
หยุดการเคลื่อนไหวของศัตรูเป็นเวลา 4 วินาที เมื่อได้รับความเสียหายจากสกิล [Mokuton no Jutsu] และจะเพิ่มขึ้นอีก 1 วินาที ต่อเลเวล Attribute ตั้งแต่ Lv2 ขึ้นไป
Mijin no Jutsu: Stealth
Mijin no Jutsu
Stealth
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Mijin no Jutsu: Stealth 3 Mijin no Jutsu เพิ่มการใช้ SP + 30
คำอธิบายสกิล
ตัวละครจะซ่อนตัวเป็นเวลา 5 วินาที เมื่อใช้สกิล [Mijin no Jutsu] และเพิ่มขึ้นอีก 1.5 วินาที ต่อเลเวล Attribute ตั้งแต่เลเวล 2 ขึ้นไป
Katon no Jutsu: Stealth
Katon no Jutsu
Stealth
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Katon no Jutsu: Stealth 4 Katon no Jutsu เพิ่มการใช้ SP + 30
คำอธิบายสกิล
ตัวละครจะซ่อนตัวเป็นเวลา 2 วินาทีต่อเลเวล Attribute เมื่อใช้สกิล [Katon no Jutsu].