Skill Attribute
Search

Skill Attribute - เป็นทักษะพิเศษของ Skill แต่ละอาชีพ โดยมีเงื่อนไขคือจะต้องใช้สกิลก่อนความสามารถถึงจะแสดงผลออกมา


* หมายเหตุ : ท่านสามารถแก้ไขหรือเพิ่มข้อมูล Attribute เองได้ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อ เข้าสู่ระบบ

454 Skill Attributes

Pole of Agony: Enhance
Pole of Agony
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Pole of Agony: Enhance 100 Pole of Agony
คำอธิบายสกิล
เพิ่มดาเมจให้สกิล [Pole of Agony] 0.5% ต่อหน่วย
Cassis Crista: Enhanced Hoplite Shield
Cassis Crista
Enhanced Hoplite Shield
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Cassis Crista: Enhanced Hoplite Shield 219 Cassis Crista
คำอธิบายสกิล
ในขณะที่ใช้สกิล [Cassis Crista] สกิลดังต่อไปนี้ของอาชีพ (Hoplite) Synchro Thrusting เพิ่มความเสียหายของการโจมตี 15% ต่อหน่วย
Cassis Crista: Repeated Hits Attack Boost
Cassis Crista
Repeated Hits Attack Boost
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Cassis Crista: Repeated Hits Attack Boost 10 Cassis Crista
คำอธิบายสกิล
ในขณะที่ใช้สกิล [Cassis Crista] สกิลดังต่อไปนี้ของอาชีพ (Peltasta) สกิล Butterfly และ อาชีพ (Rodelero) สกิล Shooting Star เพิ่มความเสียหายของการโจมตี 10% ต่อหน่วย
Cassis Crista: Enhanced Rodelero Shield Attack
Cassis Crista
Enhanced Rodelero Shield Attack
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Cassis Crista: Enhanced Rodelero Shield Attack 10 Cassis Crista
คำอธิบายสกิล
ในขณะที่ใช้สกิล [Cassis Crista] สกิลดังต่อไปนี้ของอาชีพ (Rodelero) Shield Charge Targe Smash, Shield Push, Shield Shove and Shield Bash เพิ่มความเสียหายของการโจมตี 15% ต่อหน่วย
Cassis Crista: Enhanced Peltasta Shield Attack
Cassis Crista
Enhanced Peltasta Shield Attack
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Cassis Crista: Enhanced Peltasta Shield Attack 10 Cassis Crista
คำอธิบายสกิล
ในขณะที่ใช้สกิล [Cassis Crista] สกิลดังต่อไปนี้ของอาชีพ (Peltastas) Rim Blow, Umbo Blow Shield Lob, Umbo Thrust เพิ่มความเสียหายของการโจมตี 15% ต่อหน่วย
Dethrone: Enhance
Dethrone
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Dethrone: Enhance 100 Dethrone
คำอธิบายสกิล
เพิ่มดาเมจให้สกิล [Dethrone] 0.5% ต่อหน่วย
Serpentine: Additional Damage
Serpentine
Additional Damage
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Serpentine: Additional Damage 1 Serpentine เพิ่มอัตราการใช้ SP 10%
คำอธิบายสกิล
ศัตรูที่ติดสถานะของสกิล [Serpentine] จะได้รับความเสียหายจากการโจมตีระยะประชิดเพิ่มเติม 50% เป็นเวลา 10 วินาที
Attque Au Fer: Enhance
Attque Au Fer
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Attque Au Fer: Enhance 100 Attque Au Fer
คำอธิบายสกิล
เพิ่มดาเมจให้สกิล [Attaque Au Fer] 0.5% ต่อหน่วย
Balestra Fente: Enhance
Balestra Fente
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Balestra Fente: Enhance 100 Balestra Fente
คำอธิบายสกิล
เพิ่มดาเมจให้สกิล [Balestra Fente] 0.5% ต่อหน่วย
Scutum Hit: Stun
Scutum Hit
Stun
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Scutum Hit: Stun 3 Scutum Hit เพิ่มการใช้ SP ขึ้น 10%
คำอธิบายสกิล
มีโอกาส 3% ที่จะ Stun เป้าหมายเป็นเวลา 2 วินาที และเพิ่มโอกาสอีก 3% ต่อหน่วย