Invocation : Duration
Invocation: Duration
Invocation
Duration
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Invocation: Duration 5 Invocation เพิ่มอัตราการใช้ SP 10%
คำอธิบายสกิล
เพิ่มระยะเวลาวิญญาณของสกิล [Invocation] ขึ้น 5 วินาทีต่อหน่วย