Bunshin no Jutsu : Endurance
Bunshin no Jutsu: Endurance
Bunshin no Jutsu
Endurance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Bunshin no Jutsu: Endurance 4 Bunshin no Jutsu เพิ่มการใช้ SP + 8
คำอธิบายสกิล
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟู Stamina เมื่อใช้สกิล [Bunshin no Jutsu] ระยะเวลา 0.05 วินาทีต่อเลเวล Attribute