Bunshin no Jutsu : Decreased Damage
Bunshin no Jutsu: Decreased Damage
Bunshin no Jutsu
Decreased Damage
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Bunshin no Jutsu: Decreased Damage 5 Bunshin no Jutsu เพิ่มการใช้ SP + 10
คำอธิบายสกิล
ลดความเสียหายลง 4% ต่อเลเวล Attribute เมื่อใช้สกิล [Bunshin no Jutsu].