Skill Attribute
Search

Skill Attribute - เป็นทักษะพิเศษของ Skill แต่ละอาชีพ โดยมีเงื่อนไขคือจะต้องใช้สกิลก่อนความสามารถถึงจะแสดงผลออกมา


* หมายเหตุ : ท่านสามารถแก้ไขหรือเพิ่มข้อมูล Attribute เองได้ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อ เข้าสู่ระบบ

427 Skill Attributes

Mokuton no Jutsu: Bind
Mokuton no Jutsu
Bind
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Mokuton no Jutsu: Bind 5 Mokuton no Jutsu เพิ่มการใช้ SP + 12
คำอธิบายสกิล
หยุดการเคลื่อนไหวของศัตรูเป็นเวลา 4 วินาที เมื่อได้รับความเสียหายจากสกิล [Mokuton no Jutsu] และจะเพิ่มขึ้นอีก 1 วินาที ต่อเลเวล Attribute ตั้งแต่ Lv2 ขึ้นไป
Mijin no Jutsu: Stealth
Mijin no Jutsu
Stealth
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Mijin no Jutsu: Stealth 3 Mijin no Jutsu เพิ่มการใช้ SP + 30
คำอธิบายสกิล
ตัวละครจะซ่อนตัวเป็นเวลา 5 วินาที เมื่อใช้สกิล [Mijin no Jutsu] และเพิ่มขึ้นอีก 1.5 วินาที ต่อเลเวล Attribute ตั้งแต่เลเวล 2 ขึ้นไป
Katon no Jutsu: Stealth
Katon no Jutsu
Stealth
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Katon no Jutsu: Stealth 4 Katon no Jutsu เพิ่มการใช้ SP + 30
คำอธิบายสกิล
ตัวละครจะซ่อนตัวเป็นเวลา 2 วินาทีต่อเลเวล Attribute เมื่อใช้สกิล [Katon no Jutsu].
Mijin no Jutsu: Enhance
Mijin no Jutsu
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Mijin no Jutsu: Enhance 100 Mijin no Jutsu
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล [Mijin no Jutsu] 1% ต่อเลเวล Attribute
Kunai: Enhance
Kunai
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Kunai: Enhance 100 Kunai
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล [Kunai] 1% ต่อเลเวล Attribute
Katon no Jutsu: Enhance
Katon no Jutsu
Enhance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Katon no Jutsu: Enhance 100 Katon no Jutsu
คำอธิบายสกิล
เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล [Katon no Jutsu] 1% ต่อเลเวล Attribute
Bunshin no Jutsu: Endurance
Bunshin no Jutsu
Endurance
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Bunshin no Jutsu: Endurance 4 Bunshin no Jutsu เพิ่มการใช้ SP + 8
คำอธิบายสกิล
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟู Stamina เมื่อใช้สกิล [Bunshin no Jutsu] ระยะเวลา 0.05 วินาทีต่อเลเวล Attribute
Bunshin no Jutsu: Decreased Damage
Bunshin no Jutsu
Decreased Damage
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Bunshin no Jutsu: Decreased Damage 5 Bunshin no Jutsu เพิ่มการใช้ SP + 10
คำอธิบายสกิล
ลดความเสียหายลง 4% ต่อเลเวล Attribute เมื่อใช้สกิล [Bunshin no Jutsu].
Snipe: Stun
Snipe
Stun
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Snipe: Stun 10 Snipe เพิ่มการใช้ SP + 15
คำอธิบายสกิล
เมื่อโจมตีด้วย [Snipe] มีโอกาสที่ศัตรูติดสถานะ Stun เป็นเวลา 3 วินาที โอกาสสำเร็จ 3.5% ต่อเลเวล Attribute
Head Shot: Stun
Head Shot
Stun
ชื่อ Attribute เลเวลสูงสุด Skill Effect
Head Shot: Stun 10 Head Shot เพิ่มการใช้ SP + 11
คำอธิบายสกิล
เมื่อโจมตีด้วย [Head Shot] มีโอกาสที่ศัตรูติดสถานะ Stun เป็นเวลา 3 วินาที โอกาสสำเร็จ 2.5% ต่อเลเวล Attribute